Genetické okienko - farby hovawartov - ch.st. Kráľovská stráž
V poslednej dobe som dostala niekoľko otázok ohľadom toho, aké farby šteniat sa môžu vyskytnúť v konkrétnych farebných spojeniach rodičov a ako je to vlastne s čiernou farbou. prečo sa objaví vo vrhu, kde ani jeden z rodičov nebol čierny?

Odpoveď skúsim napísať tak, aby bola aj odborne podložená, ale aj ľudsky zrozumiteľná. Ak by to tak nebolo, kľudne mi napíšte mail, alebo zavolajte, pokúsim sa informáciu upresniť.

Komu sa však nechce čítať genetické okienko, nech sa pozrie rovno na súhrn.


Farba psov je ovplyvňovaná 10-mi lokusmi, ktoré určujú to, či bude pes čierny, strakatý, grošovaný, či bude mať celé chlpy rovnakej farby, alebo budú meniť sýtosť farby apod.

U hovawartov sa môžeme pre jednoduchosť obmedziť len na 2 lokusy, ktoré sú pre určenie farby jedinca nevyhnutné. 
V ostatných 8 lokusoch by hovawart mal byť homozygot (tak bol aspoň od pôvodu šľachtený), aby sa nevyskytovali práve nežiadúce strakatosti, albinizmus a pod.

Na vysvetlenie treba uviesť, že lokus je konkrétne miesto na chromozóme, kde sa nachádzajú 2 alely pre danú vlohu, v našom prípade farbu. Alela je to, čo v danom lokuse zdedí jedinec po jednom rodičovi. Keďže má rodičov dvoch, v každom lokuse má alely dve, jednu od matky a jednu od otca. Podľa toho, či sú alely rovnaké alebo nie, hovoríme, že jedinec je v danom lokuse homozygot (keď sú obe alely rovnaké), alebo heterozygot (keď sú obe alely rôzne).

Takže tie dva u hovawartov dôležité lokusy sa označujú písmenami "A" a "E". 
"A" hovorí o farbe, kde veľké "A" znamená celočiernu farbu a malé "a" znamená farbu čiernu so znakmi
Konkrétne: označeniec "AA" - znamená dominantný homozygot - čierny
                                   "aa" - recesívny homozygot - čierny so znakmi
                                   "Aa" - je heterozygot - ktorý sa navonok (fenotypovo) prejaví podľa dominantnej alely 
                                               a teda bude čierny
veľké písmeno vždy znamená dominanciu, malé písmeno recesivitu. Ak má jedinec jednu alelu dominantnú a jednu recesívnu, tak sa navonok prejaví tá dominantná. 

Ak sa obmedzíme iba na lokus A, tak.
čierny jedinec môže byť založenia homozygotne dominantného: AA
                                     
alebo heterozygotného:                        Aa
jednoducho povedané, aby sa šteňa mohlo narodiť celočierne, musí mať aspoň jednu alelu A dominantnú, 

jedinec čierny so znakmi môže byť len založenia homozygotne recesívneho: teda "aa".

Z toho jasne vyplýva, že celočierna farba je dominantná nad čiernou so znakmi. Ak má celočierny jedinec v genetickom kóde AA, tak nikdy nemôže dať v potomstve šteňatá čierne so znakmi. Ak má Aa, tak jeho šteňatá môžu byť aj čierne so znakmi.

Aby to nebolo také jednoduché, vyskytuje sa v plemene ešte sfarbenie plavé, ktoré ale nie je určené lokusom "A", ale je určené tzv. epistatickým lokusom "E". Tento určuje to, či sa farebné gény AA, Aa alebo aa budú môcť viditeľne prejaviť alebo nie.

Epistatický lokus E je nadriadený nad lokusom A a funguje to tak, že ak má jedinec založenie EE alebo Ee, prejaví sa také sfarbenie, aké získal v lokuse A, teda narodí sa celočierny (AA, Aa) alebo čierny so znakmi (aa). V prípade, že jedinec získal od oboch rodičov alelu "e" a teda má založenie "ee", farby v lokuse A sa vôbec neprejavia a šteňa sa narodí plavej farby.

Keď skombinujeme len farby dostaneme tieto možnosti:
Rodičia potomkovia
čierny x čierny čierni, čierni so znakmi, plaví
čierny x čsz čierni, čierni so znakmi, plaví
čierny x plavý čierni, čierni so znakmi, plaví
čsz x čsz čsz, plaví
čsz x plavý čierni, čierni so znakmi, plaví
plavý x plavý plaví

Teda po oboch čiernoznakatých rodičoch sa nemôžu narodiť celočierne šteňatá a po oboch plavých rodičoch sa môžu narodiť len plavé šteňatá. Ale v závislosti na genetickom kóde, môžu títo potomkovia ďalej prenášať rôzne vlohy pre rôzne farby: niektoré plavé jedince prenášajú vlohu pre celočiernu farbu (AA, Aa) a niektoré nie (aa). Niektoré čsz jedince prenášajú vlohu pre plavú farbu (e) a niektoré nie (EE) a nakoniec celočierne jedince môžu prenášať aj vlohu pre plavú farbu (e) aj vlohu pre farbu čiernu so znakmi (a).

Konkrétne to v závislosti na genetickom kóde vyzerá takto:
Farba jedinca čierny čierny so znakmi plavý
možnosti genetického založenia AAEE, AAEe, AaEE, AaEe aaEE, aaEe AAee, Aaee, aaee
prenášanie farebnej vlohy bez ohľadu na druhého jedinca pri párení AAEE - všetci potomkovia budú čierni aaEE - všetci potomkovia budú čierni so znakmi AAee - môže mať potomkov 
plavých

čiernych
  AAEe - môže mať potomkov čiernych
plavých
aaEe - môžu byť potomkovia čierni so znakmi
plaví
Aaee - môže mať potomkov 
plavých

čiernych so znakmi
a čiernych
  AaEE - môže mať potomkov čiernych
čiernych so znakmi
  aaee - môže mať potomkov 
plavých

čiernych so znakmi
.
  AaEe - môže mať potomkov čiernych
čiernych so znakmi

plavých
   

Z tejto tabuľky je jasne vidieť, že to, aké bude potomstvo daného jedinca záleží nielen na tom, akej farby je daný jedinec, ale aj na tom, aký má genetický kód farby. No a samozrejme to záleží aj od toho, akej farby a genetického kódu bude druhý rodič.

Tabuľka pre oboch rodičov celočiernych                                              Tabuľka pre rodičov čierny x čierny so znakmi:

Tabuľka pre oboch rodičov čiernych so znakmi                                   Tabuľka pre rodičov čierny x plavý

Tabuľka pre oboch rodičov plavých                                                      Tabuľka pre rodičov čierny so znakmi x plavý:


SÚHRN

 

späť na chov. stanicu